Πολιτική απορρήτου

1. Γενικά

Η online πλατφόρμα www.console.playerdex.app και το PlayerDex Application ανήκουν στην Εταιρεία με την επωνυμία «OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με έδρα τη Νέα Μάκρη Αττικής, επί της οδού Σαράφη, αριθ. 3, Τ.Κ. 19005, ΑΦΜ 801073852, με αριθ. ΓΕΜΗ 148467003000, τηλ. 2294069089, e-mail: info@playerdex.app.

Η Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προσαρμόζει τις λειτουργίες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

2. Περιεχόμενο

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις βασικές αρχές, εγγυήσεις, νομικές βάσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα.

3. Πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Αθλητών/Προπονητών/Διευθυντών Ομάδων και Ακαδημιών/Γονέων/Κηδεμόνων από την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας www.playerdex.app και της Εφαρμογής PlayerDex App.

Η Πολιτική απευθύνεται στους Απλούς Χρήστες. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν τον απλό χρήστη. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας. Όπου χρησιμοποιούνται διαζευκτικά οι όροι Πλατφόρμα/Εφαρμογή τότε ο όρος Πλατφόρμα αφορά το περιβάλλον εργασίας του Επιχειρηματικού Χρήστη και ο όρος Εφαρμογή το περιβάλλον πρόσβασης του Απλού Χρήστη.

Η Πολιτική αφορά όλους όσους αποκτούν και χρησιμοποιούν την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες, δημιουργούν ατομικό προφίλ, αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία στα social media (σχόλια και αξιολογήσεις σε λογαριασμούς, προφίλ, σελίδες και κανάλια της Εταιρείας ή/και της Εφαρμογής), αξιολογούν την Εφαρμογή σε ιστοτόπους και εφαρμογές τρίτων. Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα.

Η Πολιτική δεσμεύει τους Επιχειρηματικούς Χρήστες που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τον νόμο.

Στην παρούσα Πολιτική επισυνάπτεται το Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί ενιαίο με την Πολιτική σύνολο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στο Παράρτημα 1 περιγράφονται οι σχέσεις της Εταιρείας με Επιχειρηματικούς Χρήστες ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. 

«Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Περιορισμός της επεξεργασίας» είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Οι εντός εισαγωγικών ορισμοί έχουν αντληθεί από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Για λοιπές έννοιες της Πολιτικής Απορρήτου συμβουλευθείτε τους Όρους Χρήσης.

Οι εντός εισαγωγικών ορισμοί έχουν αντληθεί από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

5. Πλαίσιο προστασίας

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με  τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB).

6. Πηγές Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα Χρηστών είτε απευθείας από τους ίδιους είτε από τις Ακαδημίες και τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής.

Κάθε Ακαδημία κοινοποιεί στην Εταιρεία, μέσω καταχώρισης στην Πλατφόρμα, Προσωπικά Δεδομένα, που αφορούν Απλούς Χρήστες (π.χ. ατομικά στοιχεία αθλητών, στατιστικά δεδομένα αθλητών κλπ). Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά των Απλών Χρηστών καθώς και τα δεδομένα που εσείς (ως Απλοί Χρήστες) καταχωρείτε στην Πλατφόρμα, κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου χρειάζεται) και υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής.

7. Δεσμευτικότητα

Η χρήση της Εφαρμογής προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς, της Πολιτικής Απορρήτου, όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες και αλλαγές από την Εταιρεία. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος με τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας PlayerDex.

Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει πλήρη γνώση της Πολιτικής Απορρήτου, αποδέχεται ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του και αναλαμβάνει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική Απορρήτου στο πλαίσιο της χρήσης της Εφαρμογής και της αλληλεπίδρασης και συναλλαγής του με την Εταιρεία.

Κάθε Ακαδημία έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πολιτικής καθώς και κάθε τροποποίησής της, αποδέχεται πλήρως την Πολιτική και έχει αναλάβει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική ως προς τα προσωπικά δεδομένα των Απλών Χρηστών που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και για τις ανάγκες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής.

8. Περιγραφή της Υπηρεσίας PlayerDex

Η Υπηρεσία PlayerDex σας παρέχεται από την Εταιρεία. Χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μέσω της Εφαρμογής ως Προπονητής, Αθλητής, Γονέας/Κηδεμόνας/Διευθυντής Ομάδας ή Ακαδημίας. Η Υπηρεσία αποτελεί διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ακαδημιών ποδοσφαίρου, προσφέροντας παράλληλα στους Αθλητές ένα πλήρες διαδικτυακό προφίλ παίκτη ποδοσφαίρου. Κάθε Απλός Χρήστης της Εφαρμογής έχει πρόσβαση μόνο στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας που προορίζεται για την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκει. Κάθε Ακαδημία έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα του Αθλητή που αφορούν στη δραστηριότητά του στην Ακαδημία αυτή.

9. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της (στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι Επιχειρηματικοί Χρήστες), αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με έδρα τη Νέα Μάκρη Αττικής, επί της οδού Σαράφη, αριθ. 3, Τ.Κ. 19005, ΑΦΜ 801073852, με αριθ. ΓΕΜΗ 148467003000, τηλ. 2294069089, e-mail: info@playerdex.app

10. Αρχές Επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. 

Η Εταιρεία καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. 

11. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε

Κατά την πρώτη εκτέλεση της Εφαρμογής οι Απλοί Χρήστες καλούνται να συμπληρώσουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους.

Κατά την ενεργοποίηση του Προφίλ τους, οι Αθλητές ελέγχουν και συμπληρώνουν τα εξής δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Ημερομηνία γέννησης

Κατά την ενεργοποίηση του Προφίλ τους, οι Προπονητές ελέγχουν και συμπληρώνουν τα εξής δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Ακαδημία που ανήκουν

Κατά την ενεργοποίηση του Προφίλ τους, οι Γονείς/Κηδεμόνες ελέγχουν και συμπληρώνουν τα εξής δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Κινητό τηλέφωνο

Όλα τα ως άνω δεδομένα καταχωρούνται από την Ακαδημία και οι Απλοί Χρήστες μπορούν να ελέγχουν, να συμπληρώνουν, να διορθώνουν και να επικαιροποιούν τις πληροφορίες που τους αφορούν, αφού ενεργοποιήσουν το Προφίλ τους.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα Αθλητών που καταχωρεί η Ακαδημία στην Πλατφόρμα σχετικά με την αγωνιστική δραστηριότητα των Αθλητών, τις επιδόσεις, τα επιτεύγματά τους, την απόδοσή τους, τις παρουσίες ή απουσίες τους από τις προπονήσεις κ.ο.κ..

Η Ακαδημία ενδέχεται επίσης να καταχωρήσει για τον Αθλητή:

 • Ομάδα
 • Θέση
 • Αριθμό φανέλας
 • Στοιχεία Γονέα

Οι Αθλητές μετά την ενεργοποίησης του Προφίλ τους καλούνται να συμπληρώσουν προαιρετικά τα παρακάτω στοιχεία:  

 • Βάρος-ύψος
 • Δυνατό πόδι  
 • Φωτογραφία
 • Αγαπημένη ομάδα 
 • Αγαπημένος παίκτης 
 • Αγαπημένη επιχείρηση (μάρκα)

Για την ασφάλεια του λογαριασμού τους (π.χ. ανάκτηση κωδικών) οι Αθλητές παρέχουν τις εξής πληροφορίες:

 • E-mail
 • Αγαπημένη ταινία

Η Εφαρμογή συλλέγει δεδομένα θέσης των Απλών Χρηστών.

Η Εφαρμογή συλλέγει και διατηρεί δεδομένα σχετικά με τις ικανότητές σας για τις οποίες έχετε λάβει από άλλους Αθλητές βαθμολογίες ή επισημάνσεις ότι διακρίνεστε σε αυτόν τον τομέα. 

Η Εφαρμογή συλλέγει και προβάλει τις αντιδράσεις σας σε δημοσιεύσεις της Ακαδημίας κ.ο.κ..

Κατά την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ των Χρηστών στο περιβάλλον της Εφαρμογής συλλέγουμε και μεταδίδουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας. 

Κατά την αλληλεπίδραση με το PlayerDex και την Εταιρεία σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social media), Play Store, App Store, συλλέγουμε (αφορά κάθε χρήστη social media που αλληλεπιδρά με σελίδες μας): 

 • Όνομα Προφίλ
 • Σχόλια, επισημάνσεις, υποδείξεις, αξιολογήσεις και παρόμοιες πληροφορίες.
 • Δραστηριότητα, share (π.χ. like)

Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα [φόρμες επικοινωνίας, σελίδες της Εταιρείας στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media)], προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες (όνομα/μήνυμα κλπ), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές ερωτήσεις, απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία PlayerDex.

Για την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς της Εταιρείας θα σας ζητηθούν προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας μαζί σας, τα οποία δύναται η Εταιρεία μας να αντλήσει από τον λογαριασμό σας σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες «τρέχει» ο σχετικός διαγωνισμός ή από άλλες πηγές εφόσον ο λογαριασμός δεν «τρέχει» στα social media.

12. Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών

Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από την ανάρτηση τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό σας ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που προβείτε σε σχετική ανάρτηση τέτοιων δεδομένων στην online πλατφόρμα ή/και εφαρμογή μας, αυτά θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

13. Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Επεξεργαζόμαστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει σχετική καταχώριση στη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας, ως κινητό Απλού Χρήστη, καθώς και για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε ιδιοκτήτης του κινητού τηλεφώνου που δηλώνετε. Κατόπιν επαλήθευσης του κινητού σας θα σας επιτρέψουμε να ενεργοποιήσετε το Προφίλ που έχει δημιουργήσει για εσάς η Ακαδημία. 
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα υποχρεωτικά Προσωπικά Δεδομένα που καταχωρούν οι Ακαδημίες κατά τη δημιουργία Προφίλ Απλών Χρηστών  για τη δημιουργία και ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στην Εφαρμογή, για την παροχή σε εσάς πρόσβασης στην Υπηρεσία και για την αποτελεσματική παροχή των Υπηρεσιών μας σε κάθε Χρήστη αναλόγως της Κατηγορίας του. 
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα που καταχωρεί προαιρετικώς ο Αθλητής, τις βαθμολογίες και επισημάνσεις από άλλους Αθλητές, τις επιδόσεις, τα επιτεύγματα και τα στοιχεία απόδοσης και αγωνιστικής δραστηριότητας, τις παρουσίες και απουσίες και κάθε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του Αθλητή ως ποδοσφαιριστή και ως χρήστη της Εφαρμογής, στο πλαίσιο της προσφοράς σε αυτόν ενός πλήρους διαδικτυακού Προφίλ παίκτη ποδοσφαίρου. 
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα που καταχωρείτε για την ασφάλεια του λογαριασμού σας προκειμένου να σας επιτρέψει να ανακτήσετε τον λογαριασμό σας σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασής σας. 
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα θέσης σας για να σας αποστείλουμε ειδοποιήσεις της Εφαρμογής.
 • Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας ώστε να σας αποστείλουμε μηνύματα επικοινωνίας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά της, διαθέσιμες αναβαθμίσεις λογισμικού και αναγκαίες παραμετροποιήσεις / ρυθμίσεις στην Εφαρμογή, αλλαγές στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της Εφαρμογής.
 • Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε μηνύματα, αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και προφίλ του PlayerDex App στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media: Facebook, Instagram, κ.ο.κ.). Προσωπικά δεδομένα των χρηστών social media που αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία και το PlayerDex σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στο πλαίσιο προώθησης των σελίδων / λογαριασμών μας. Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες (social media) υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου κάθε τόπου κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που καταχωρούν οι Αθλητές σχετικά με την αγαπημένη τους ομάδα και επιχείρηση (αθλητική μάρκα) για στατιστικούς λόγους, ήτοι για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την απήχηση των ομάδων / επιχειρήσεων σε αθλητές. Η ανάλυση των στοιχείων αυτών θα γίνεται κατόπιν ανωνυμοποίησης.      
 • Για τη διενέργεια κληρώσεων και την επικοινωνία με τους νικητές, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας γνωστοποιείτε όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς του PlayerDex. Περεταίρω επεξεργαζόμαστε τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποστολή των δώρων στους νικητές.
 • Για τη μετάδοση των μηνυμάτων σας που στέλνετε σε άλλους Χρήστες, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της αποστολής σας και τα στοιχεία του παραλήπτη.
 • Για πράξεις «άμεσης προώθησης», που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της Εταιρείας για σκοπούς προώθησης της Υπηρεσίας στο πλαίσιο του νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση ο παραλήπτης της επικοινωνίας ενημερώνεται σχετικώς και λαμβάνεται η συγκατάθεσή του όπου χρειάζεται.
 • Η Εταιρεία, μπορεί, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου, να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της διοίκησης της Εταιρείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η Εταιρεία συνεργάζεται με εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, διαφήμισης / προώθησης, εταιρείες στατιστικών αναλύσεων, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών marketing, hosting κ.ο.κ., οι οποίοι επεξεργάζονται για λογαριασμό μας προσωπικά σας δεδομένα. Διαβιβάζουμε στους ανωτέρω συνεργάτες μας μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας που έχουμε συμφωνήσει και αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Προσωπικά δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τη διεκδίκηση απαιτήσεων της Εταιρείας μας από συμβάσεις Χρήστες ή λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης ή/και του νόμου.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται πληροφορίες από τη συμμετοχή των Αθλητών σε αγώνες. Τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται μέσω κατάλληλης τεχνολογίας και η επεξεργασία διενεργείται συγκεντρωτικά και εξάγονται αποτελέσματα κατόπιν στατιστικών αναλύσεων (π.χ. γκολ ανά αγώνα).

14. Νομική βάση Επεξεργασίας

 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία (λ.χ. συλλογή δεδομένων θέσης, επεξεργασία του κινητού σας τηλεφώνου για την ενεργοποίηση του Προφίλ σας).
 • Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας και την προμήθεια Υπηρεσιών της Εφαρμογής επεξεργαζόμαστε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. 
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (λ.χ. επικοινωνία κατά το προσυμβατικό στάδιο για παροχή διευκρινίσεων / απαντήσεις σε ερωτήσεις των χρηστών σχετικά με τις Υπηρεσίες).
 • Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις, έρευνες Δημοσίων Αρχών).
 • Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου (στατιστικές αναλύσεις δεδομένων, προώθηση/βελτίωση υπηρεσιών).

15. Συγκατάθεση Υποκειμένου

Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όπου απαιτείται, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία. Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. 

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (λ.χ. μέσω ρυθμίσεων αδειών στην τερματική σας συσκευή), επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία μας και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση. 

Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής, με τεχνικά μέσα, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του PlayerDex App, λογίζεται ως ελεύθερη ρητή δήλωση της συγκατάθεσης σας για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, όπου απαιτείται, για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση της Εφαρμογής, οι οποίοι αναλύονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πριν δηλώσετε την συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της. Η δήλωση αποδοχής των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, από εσάς, επιβεβαιώνει ότι λάβατε πλήρη γνώση τους πριν την αποδοχή.

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, ενδέχεται να κληθείτε να παραχωρήσετε πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες της συσκευής σας όπως σε δεδομένα θέσης σας, στον αποθηκευτικό χώρο και σε αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας, στη λειτουργία κάμερας και Wi-Fi της συσκευής και σε επιμέρους λειτουργίες σύνδεσης στο διαδίκτυο, εντοπισμού δικτύου, αποστολής και λήψης δεδομένων, έναρξης κατά την εκκίνηση της συσκευής, δόνησης και διατήρησης της συσκευής ενεργής. Εφόσον αποδεχθείτε μέσω των επιλογών της συσκευής σας να δώσετε στην Εφαρμογή πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες της συσκευής σας, παρέχετε με αυτόν τον τρόπο τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των Δεδομένων σας που ενδεχομένως συνεπάγεται η άδεια πρόσβασης που χορηγείτε (λ.χ. επεξεργασία δεδομένων θέσης σας που συνεπάγεται η παροχή πρόσβασης στην τοποθεσία της συσκευής σας μέσω του συστήματος γεωεντοπισμού - gps).

Για τη χρήση της Εφαρμογής είναι απαραίτητη η παροχή των δεδομένων και αδειών που σας ζητούμε. Η άρνησή σας να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα ή/και τις άδειες που σας ζητούνται, καθιστά αδύνατη, κατά περίπτωση, την ενεργοποίηση του Προφίλ σας στην Εφαρμογή, την επικοινωνία με την Εταιρεία, την εν γένει χρήση από εσάς της Εφαρμογής και την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω.

Συγκατάθεση παιδιού: Σε περίπτωση ενεργοποίησης της Εφαρμογής από ανήλικο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που καταχωρεί, κατόπιν συγκατάθεσης του, μόνο εάν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη της ηλικίας του, με τη διαδικασία που ισχύει για κάθε Απλό Χρήστη.

Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που καταχωρεί μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Η συγκατάθεση των νομίμων αντιπροσώπων του τέκνου για την επεξεργασία δεδομένων του από την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής, εξασφαλίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους:

 • Λήψη συγκατάθεσης με τη μεσολάβηση της Ακαδημίας: Η Ακαδημία δημιουργεί Προφίλ του Αθλητή στην Πλατφόρμα και λαμβάνει την προηγούμενη συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου του παιδιού (γονέα κλπ) για να καταχωρίσει το κινητό τηλέφωνο του παιδιού στην Πλατφόρμα. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανήλικος Αθλητής, αφού εγκαταστήσει την Εφαρμογή και επαληθεύσει τον αριθμό του κινητού του, μπορεί να ενεργοποιήσει το προφίλ του με τη διαδικασία που ισχύει για κάθε Απλό Χρήστη. Η Ακαδημία είναι υπεύθυνη για τη λήψη της συγκατάθεσης των νομίμων αντιπροσώπων του παιδιού, για την επεξεργασία των δεδομένων του από την Εταιρεία, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.  
 • Λήψη συγκατάθεσης μέσω της Εφαρμογής: Ο Γονέας/Κηδεμόνας μπορεί να καταχωρεί το κινητό του παιδιού του (εφόσον αυτό είναι κάτω των 15 ετών) ώστε να παρέχει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συγκατάθεσή του προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του παιδιού για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Η καταχώριση από Απλό Χρήστη -Γονέα/Κηδεμόνα του κινητού τηλεφώνου του παιδιού του, λογίζεται ως παροχή της αδιαμφισβήτητης συγκατάθεσής του για την επεξεργασία των δεδομένων του παιδιού του. Κατόπιν ο Αθλητής, αφού εγκαταστήσει την Εφαρμογή, μπορεί να ενεργοποιήσει το Προφίλ του κατά τη διαδικασία που ισχύει για τους Αθλητές άνω των 15 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης.

Η ηλικία του Αθλητή πριν τη συμπλήρωση της οποίας, απαιτείται η συγκατάθεση/έγκριση του Γονέα/Κηδεμόνα για τη νόμιμη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Αθλητή μπορεί να διαφέρει αναλόγως της χώρας όπου βρίσκεται η Ακαδημία και ο Αθλητής. Στην Κύπρο απαιτείται να έχει συμπληρώσει ο ανήλικος το 14ο έτος της ηλικίας του ώστε η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι σύννομη με βάση τη συγκατάθεσή του.

16. Χρόνος διατήρησης Δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:

Διατηρούμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην Εφαρμογή (υποχρεωτικά, προαιρετικά, δραστηριότητας, αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας κ.ο.κ.) για όσο χρόνο παραμένετε μέλος της Εφαρμογής και χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας. Ο λογαριασμός σας μπορεί να διαγραφεί είτε κατόπιν σχετικού αιτήματός σας προς την Εταιρεία, είτε από την Εταιρεία λόγω παραβίασης του νόμου ή/και των Όρων Χρήσης της Εφαρμογής. Εφόσον ο λογαριασμός σας παραμείνει αδρανής και δεν συντρέχει οποιαδήποτε άλλη νόμιμη προϋπόθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, νόμιμος λόγος ή υποχρέωση τήρησής τους, το Προφίλ σας θα απενεργοποιείται τρία (3) έτη μετά την τελευταία ενέργειά σας στην Εφαρμογή και θα διαγράφονται όλες οι πληροφορίες που δεν προέρχονται από την Ακαδημία. Πριν την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, η Εταιρεία θα σας στέλνει πρόσκληση στο e-mail που έχει δηλωθεί στον λογαριασμό σας ώστε να λάβετε αντίγραφο ή να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε τη διατήρηση του λογαριασμού σας, παρά την αδράνεια. Εφόσον δεν απαντήσετε εντός μηνός από τη λήψη του e-mail τα Δεδομένα σας θα διαγράφονται οριστικώς. Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να διατηρήσει τα δεδομένα σας επ’ αόριστον, ώστε να μη διαγραφούν σε περίπτωση αδράνειας.

Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας από την Εταιρεία λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης, της παρούσας πολιτικής ή του νόμου ή εφόσον ζητήσετε εσείς τη διαγραφή του λογαριασμού σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν άμεσα.

Διατηρούμε δεδομένα θέσης των Απλών Χρηστών για όσο απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τον σκοπό συλλογής τους, ήτοι την αποστολή ειδοποιήσεων στον Χρήστη.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του  PlayerDex App καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας σας με την Εταιρεία, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας (απάντηση της Εταιρείας στο μήνυμά σας).

Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς του PlayerDex και της Εταιρείας στα social media, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με τους λογαριασμούς αυτούς ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα του PlayerDex, σχόλια σε αναρτήσεις του PlayerDex κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα social media.

Διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο διαγωνισμών μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για τον οποίο συλλέχθηκαν και την απόδοση του δώρου στον νικητή.

Νόμιμες Υποχρεώσεις & άλλες περιπτώσεις: Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται από την Εταιρεία μας καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας μας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογικές υποχρεώσεις κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη δυνατή περίοδο διατήρησής τους. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας σας με την Εταιρεία τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο προβλέπεται ή/και απαιτείται από τον νόμο και τις σχετικές νομικές διαδικασίες.

17. Τόπος τήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στην Εφαρμογή, καθώς και όσα στέλνετε μέσω μηνυμάτων στο περιβάλλον της Εφαρμογής, τηρούνται σε server εντός Ε.Ο.Χ., καθώς και τοπικά στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές της Εταιρείας. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται κατά βάση σε ηλεκτρονική μορφή. Τηρούμε ενδεχομένως και σε φυσικό αρχείο έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι αναγκαίο (π.χ. φορολογικά στοιχεία). 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει και καταχωρεί στην Πλατφόρμα κάθε Ακαδημία, τηρούνται στους τόπους που επιλέγει κάθε Ακαδημία, με την ευθύνη της ίδιας.

18. Δικαιώματα Υποκειμένου των Δεδομένων

Η Εταιρεία παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Στην παρούσα Πολιτική μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εταιρεία με αποστολή email στο: info@playerdex.app.

Συγκεκριμένα τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, που διατηρεί η Εταιρεία μας, καθώς και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και την συμπλήρωση τυχόν ανακριβειών και ελλείψεων των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα Διαγραφής:  Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, που διατηρεί η Εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα Περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που διατηρεί η Εταιρεία μας, στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
 • Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που εκτελείται από την Εταιρεία μας, στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων: Μπορείτε να ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στην Εταιρεία OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στη διεύθυνση: Σχινιάς Αττικής, οδός Σικελιανού, αριθ. 46, Τ.Κ. 19007 ή μέσω e-mail στο privacy@playerdex.app.

Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν λήψης του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβαστεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στο email: privacy@playerdex.app και να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας. Η Εταιρεία μας είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, στο τηλ. 2294063426, έτοιμη να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Εταιρεία μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: Ιστότοπος: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, fax: +30 2106475628, e-mail: contact@dpa.gr.

19. Ενημέρωση και Διαχείριση Πληροφοριών – Υπαναχώρηση

Απεγκατάσταση της Εφαρμογής

Η απεγκατάσταση της εφαρμογής PlayerDex δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, συνεπώς, έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε το προφίλ σας ανά πάσα στιγμή (κατόπιν αλλαγή συσκευής κινητής τηλεφωνίας, διαγραφή της εφαρμογής εκ παραδρομής κλπ).

Επιλεκτική διαγραφή πληροφοριών

Οι Αθλητές δεν μπορούν να αφαιρέσουν / διαγράψουν / διορθώσουν / τροποποιήσουν πληροφορίες που αναρτώνται στην Εφαρμογή από την Ακαδημία, σχετικά με τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν, τα στατιστικά τους δεδομένα και τις επιδόσεις τους και απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα ώστε να αλλοιώσουν τα στοιχεία αυτά.

Διόρθωση Πληροφοριών

Μπορείτε να διορθώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σας που εμφανίζονται στο ψηφιακό σας προφίλ στο PlayerDex. Για να διορθώσετε αυτές τις πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στην Εφαρμογή επιλέξτε να επεξεργαστείτε το Προφίλ σας (π.χ. για να αλλάξετε φωτογραφία Προφίλ). Η διόρθωση αυτή αφορά μόνο τις πληροφορίες που έχετε χορηγήσει στην Εταιρεία μέσω της Εφαρμογής και δεν επηρεάζει τα δεδομένα σας που διατηρεί η Ακαδημία δυνάμει σύμβασής σας μαζί σας.

Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από σύμβαση με την Εταιρεία, θα διαγράψουμε τον λογαριασμό και τα προσωπικά σας δεδομένα, εντός μηνός από τη λήψη της δήλωσης υπαναχώρησης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω στη θέση: «Νόμιμες Υποχρεώσεις & άλλες περιπτώσεις».

Διαγραφή Λογαριασμού

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διαγραφή του λογαριασμού σας στέλνοντας e-mail στο privacy@playerdex.app. Η διαγραφή του λογαριασμού σας συνεπάγεται τη διαγραφή όλων των πληροφοριών που έχετε καταχωρίσει από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω στη θέση: «Νόμιμες Υποχρεώσεις & άλλες περιπτώσεις». Η διαγραφή του λογαριασμού σας δεν επηρεάζει τα δεδομένα σας που διατηρεί η Ακαδημία δυνάμει σύμβασής της μαζί σας.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη διαχείριση των δεδομένων σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2294063426 της Εταιρείας μας, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας, ώστε να σας καθοδηγήσουμε.

20. Πρόσβαση στα Δεδομένα - Αποδέκτες

Η Εταιρεία ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας, σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για (i) τη συντήρηση / επισκευή των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού (PC, servers, hardware) που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, καθώς και (ii) για την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση της Εφαρμογής (development).

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Εταιρεία σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. marketing, hosting services). Για τον σκοπό αυτόν επιλέγονται κατάλληλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Πρόσβαση στα δεδομένα των Αθλητών: Στα δεδομένα των Αθλητών μιας Ακαδημίας, που καταχωρούνται στην Πλατφόρμα από την Ακαδημία, έχει πλήρη πρόσβαση η Ακαδημία, ο Προπονητής και η Εταιρεία. Κάθε Αθλητής έχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες του προφίλ του και κάθε Γονέας/Κηδεμόνας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των Αθλητών – παιδιών του. Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των Αθλητών που χρειάζεται για να τους προσφέρει την Υπηρεσία PlayerDex. Κάθε Ακαδημία έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα του Αθλητή που αφορούν στη δραστηριότητά του στην Ακαδημία αυτή. 

21. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Εάν οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία, είναι εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ο.Χ. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

22. Απόρρητο και ασφάλεια Δεδομένων – Ευθύνη

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των χρηστών της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού.

Η Εταιρεία φροντίζει για τη διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Συνεπώς, μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας και οι συνεργαζόμενοι «Εκτελούντες την Επεξεργασία» επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Εταιρεία υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία. Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (firewalls, Denial of Service attack protection, PCI DSS compliant environments). Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο Χρήστης που καταχωρεί Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στην εφαρμογή είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Εταιρεία δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταχώρηση, ο, δε, Χρήστης που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή, ανεξουσιοδότητη ή/και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Εταιρεία όσο και απέναντι στο Υποκείμενο των Δεδομένων. Οφείλετε να απαγορεύετε τη χρήση/πρόσβαση στο PlayerDex App σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Περισσότερα στους Όρους Χρήσης.

H Εταιρεία δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Εφαρμογής, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα.

Σε περίπτωση παραπομπής των Χρηστών σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, frames) στην Εφαρμογή, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων των Χρηστών σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης.  

Επίσης, εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία για σκοπούς παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί και κατάλληλες μαθηματικές ή/και στατιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προφίλ σας και πραγματοποιεί τακτικούς ποιοτικούς και ελέγχους ασφαλείας στα συστήματα και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί, ώστε να διορθώνονται οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβή συμπεράσματα.

23. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Για κάθε διαφορά σας με την Εταιρεία, σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, τη χρήση της Εφαρμογής και την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας.

Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα πολιτική, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου και τη λειτουργία της Εφαρμογής, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.


24. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της Εφαρμογής, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται εδώ. Τελευταία Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου: 5/7/2021.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κάθε Επιχειρηματικός Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται τα ακόλουθα:

 • Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, ισχύουν οι ορισμοί της Πολιτικής Απορρήτου.
 • Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Χρηστών της Πλατφόρμας www.playerdex.app, ή της Εφαρμογής PlayerDex App που διενεργείται από τον Επιχειρηματικό Χρήστη ή τους συνεργάτες του, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Ακαδημία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι μόνο ο Επιχειρηματικός Χρήστης.
 • Η Ακαδημία αναρτά/καταχωρεί στην Πλατφόρμα προσωπικά δεδομένα Απλών Χρηστών, τα οποία είτε λαμβάνει απευθείας από αυτούς (π.χ. ατομικά στοιχεία αθλητών), είτε δημιουργεί με βάση τη δραστηριότητα των Αθλητών (π.χ. στατιστικά δεδομένα αθλητών). Τα Δεδομένα που κοινοποιούνται από την Ακαδημία στην Εταιρεία πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και να έχουν ληφθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία κατά τρόπο νόμιμο, διαφανή και αντικειμενικό.
 • Η Εταιρεία θα είναι αποδέκτης των δεδομένων που η Ακαδημία καταχωρεί στην Πλατφόρμα και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.
 • Η Ακαδημία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της οφείλουν να γνωρίζουν την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Κάθε Ακαδημία έχει λάβει πλήρη γνώση της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και κάθε τροποποίησής της, αποδέχεται πλήρως την Πολιτική και έχει αναλάβει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική ως προς τα προσωπικά δεδομένα των απλών χρηστών που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και για τις ανάγκες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής.
 • Η  Ακαδημία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της Πλατφόρμας με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ. ή GDPR), όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB), την Πολιτική Απορρήτου της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και το παρόν Παράρτημα.
 • Η Ακαδημία υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το ανάλογο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων έναντι των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις απατήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης νομοθεσίας, τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Απλών Χρηστών, της Ακαδημίας, των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών, του Κράτους και κάθε τρίτου για τυχόν πράξη ή παράλειψη της Ακαδημίας που συνιστά παραβίαση του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης περί προσωπικών δεδομένων Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η Ακαδημία ευθύνεται πλήρως έναντι της Εταιρείας για κάθε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία της Εταιρείας, καθώς και για κάθε διοικητικό ή άλλους είδους πρόστιμο τυχόν επιβληθεί στην Εταιρεία, εξαιτίας της αθέτησης από την Ακαδημία των υποχρεώσεών της που απορρέουν την παρούσα Πολιτική, τον Γ.Κ.Π.Δ., τις αποφάσεις/οδηγίες/γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών και το παρόν Παράρτημα.
 • Η Εταιρεία και η Ακαδημία δεσμεύονται να συνδράμουν ο ένας τον άλλον και να συνεργάζονται για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο περί Προσωπικών Δεδομένων, για την παροχή κάθε πληροφορίας προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις αμφοτέρων, για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των Απλών Χρηστών και για τη συμμόρφωση προς τις αιτήσεις/υποδείξεις/ελέγχους/ειδοποιήσεις/ συστάσεις κάθε αρμόδιας Δημόσιας ή/και Εποπτικής Αρχής, σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, καθώς και να ειδοποιούν το άλλο μέρος αμέσως μόλις αντιληφθούν οποιονδήποτε υφιστάμενο ή επικείμενο κίνδυνο για τα Προσωπικά Δεδομένα. Σε περίπτωση που η Ακαδημία λάβει αίτημα Απλού Χρήστη που αφορά τα Δεδομένα του που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, η Ακαδημία ενημερώνει εντός 3 εργασίμων ημερών την Εταιρεία για το αίτημα αυτό.
 • Στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Επιχειρηματικού Χρήστη (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση), η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του Διαχειριστή α) Για την εκτέλεση της σύμβασης, β) Για την εγγραφή της Ακαδημίας στην Πλατφόρμα, γ) Για την αποστολή στο e-mail της Ακαδημίας των κωδικών εισόδου στην Πλατφόρμα, δ) Για την επικοινωνία με την Ακαδημία στο πλαίσιο της σύμβασης (Ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, παραμετροποιήσεις, αλλαγές στους όρους της σύμβασης, διασταύρωση πληρωμών κ.ο.κ.).
 • Δεδομένα Ακαδημιών που υποβάλλονται σε επεξεργασία:

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού η Ακαδημία παρέχει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Κωδικός Εισόδου (password)
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Όνομα Ακαδημίας
 • Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου
 • Έδρα/εγκατάσταση
 • Σταθερό τηλέφωνο

Κατά την πλοήγηση στην Πλατφόρμα, η Ακαδημία παρέχει τα εξής δεδομένα:

 • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address)
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου
 • Πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών
 • Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές
 • Περιεχόμενο παραγόμενο από την Ακαδημία